پژوهشکده علوم- اعضاء
اعضای گروه پژوهشی الگوریتم و هندسه محاسباتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/27 | 
 

دکتر علی محدث خراسانی
رئیس مرکز
پست الکترونیکی: 
mohadesaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۷
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده علوم:
http://aut.ac.ir/find.php?item=39.4732.10084.fa
برگشت به اصل مطلب